Memorie

April 2016

Basilica dei SS XII Apostoli, Rome, Italy